Oficina CEER
 17-07-2008
Contratos de investigación da USC

O obxecto do presente concurso é contratar persoal para colaborar nas actividades de investigación que figuran no anexo I da presente convocatoria. Excepcionalmente e unicamente para o caso de estranxeiros que non teñan homologado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte o correspondente titulo superior, admitirase, durante un período máximo de dous anos a substitución do contrato por unha bolsa.